Khalil, Shamsun Nahar, King Khalid University, Saudi Arabia