Aboelenen, Radwa Hamdy, Misr International University, Egypt